Transparència

L’Estació Nàutica dóna publicitat de les informacions relatives al funcionament de l’entitat. Per aquest motiu podeu consultar en aquest portal els següents punts:

1. Informació institucional i organitzativa

 • Consulta en aquest link els estatuts de l’entitat, on hi trobaràs:
  • La missió i les activitats que desenvolupa
  • La normativa aplicable
 • Consulta en aquest link la composició de la Junta directiva de l’entitat, on hi trobaràs:
  • El número de registre de l’entitat
  • La composició de l’òrgan de govern amb identificació nominativa dels membres i l’organigrama dels responsables de direcció.

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

3. Gestió administrativa

 • Contractes: l’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació és la Junta Directiva de l’entitat
 • No existeixen contractes subscrits amb administracions públiques fins a la data
 • Convenis: L’Estació Nàutica té vigent el següent conveni: Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Ràpita.
  • Data i període de vigència: de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2025
  • Parts que el signen: Ajuntament de la Ràpita i Associació Estació Nàutica
  • Objecte: mesures per l’execució i funcionament de l’Estació Nàutica
  • Drets i obligacions: l’Ajuntament aportarà l’assistència tècnica i les infraestructures de treball, i l’Estació Nàutica realitzarà accions de promoció, dinamització i desenvolupament en l’àmbit del turisme.
 • Ajuts i subvencions 2021:
  • Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Promoció i dinamització del turisme nàutic. Import: 20.000€
  • Ajuntament de la Ràpita. Accions de la campanya 2021: 15.000€
  • Generalitat de Catalunya. Consorci de formació contínua de Catalunya. Mesures de suport a les microempreses i persones treballadores autònomes per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada (en execució 2021). Import: 54.943,85€
  • Generalitat de Catalunya. Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, els serveis, l’artesania i moda 2021. Import: 5.600€
 • Ajuts i subvencions 2022:
  • Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Promoció i dinamització del turisme nàutic. Import: 20.000€
  • Ajuntament de la Ràpita. Accions de la campanya 2022: 15.000€
  • Generalitat de Catalunya. SOC . foment a la contractació de persones joves en situació d’atur. Convocatòria 2021 (en execució 2022-2023). Import: 17.684,52€
  • Generalitat de Catalunya. Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, els serveis, l’artesania i moda 2022. Import: 9.621,50€